💢از سوی فدراسیون جودو محمد جواد محبی، ابوالفضل هاتفی و محمدرضا سعیدی به عنوان ۱۲۱ نفر برتر و مستعد جودو کشور از قم انتخاب شدند.