استاد محمودی
استاد محمودیدان ۴ جودو

زمان کلاس:

روز های زوج ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵

مکان:

خیابان دورشهر – کوچه ۸ – ورزشگاه تختی

استاد کاسه ساز
استاد کاسه سازدان ۳ جودو

زمان کلاس:

روز های زوج ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲

مکان:

خیابان ۱۵ خرداد – خیابان نوبهار – باشگاه شهید زین الدین

استاد خوش کلام
استاد خوش کلامدان ۳ جودو

زمان کلاس:

روز های زوج ساعت ۱۸:۱۵ الی ۲۰:۱۵

مکان:

خیابان دورشهر – کوچه ۸ – ورزشگاه تختی

استاد سعادتی
استاد سعادتیدان ۴ جودو

زمان کلاس:

روز های زوج ساعت ۲۰:۱۵ الی ۲۱:۴۵

مکان:

خیابان دورشهر – کوچه ۸ – ورزشگاه تختی